สำนักงานใหญ่
1105 (เนโกะ ปาร์ค)ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
Email Us
fmpbkk2020@gmail.com
Call Us
092-4786199

หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ ทำให้บางคนเกิดความเครียดจนนำไปสู่ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลายคนมีวิธีการที่จะผ่อนคลายแตกต่างกันออกไป บางคนเลือกจะออกเดินทางไปท่องเที่ยว รับประทานอาหารที่ตนเองชอบ แต่บางพฤติกรรมก็นำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่ดีในด้านสุขภาพ นอกจากนั้นในปี 2564 พบว่าคนไทยมีปัญหาในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิต หลายคนยังขาดที่พึ่งหรือช่องทางในการเข้ารับการรักษา / ปรึกษา เนื่องด้วยข้อจำกัดของเรื่องการเดินทาง การระบาดของโควิด – 19 การเงิน หรือไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นจากจุดไหน ควรที่จะขอคำปรึกษาจากผู้ใด

Foodmatrix Plus ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนไทย จึงได้ให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลเฮลธ์ เพื่อตอบรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกำลังเชื่อมต่อการแพทย์ทางไกลให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มด้านสุขภาพที่จะมาเป็นตัวช่วยที่ดีให้แก่คนไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกาย หรือสุขภาพจิต สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน เพียงแค่เข้าแพลตฟอร์มแล้วบอกถึงปัญหาที่ต้องการพูดคุยกับทีมแพทย์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดปัญหาโรงพยาบาลแออัด และตอบรับความต้องการการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น

About Us

ธุรกิจสุขภาพ และ บริการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ด้วยผู้ชำนาญทางการแพทย์

บริษัท ฟู้ดเมทริกซ์พลัส จำกัด 1105 (เนโกะ ปาร์ค) ห้อง E1 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการขยายไปสู่ 3 ประเทศ ในปี 2025 สร้างยอดขาย 1,000 ล้านบาท และนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก

"การเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วโลก ทางด้านสุขภาพและรายได้ ด้วยนวตกรรม และเทคโนโลยีแห่งยุค"

Quick Links
Get In Touch

บริษัท ฟู้ดเมทริกซ์พลัส จำกัด

1105 (เนโกะ ปาร์ค) ห้อง E1 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

Email us

092-4786199

Follow Us

© www.fmpint.com. All Rights Reserved.2020